Contact Us

Our Office Location

Softlogic Academy Pvt. Ltd [SLA Jobs]

KK Nagar [Corporate Office]

No.10, PT Rajan Salai, K.K. Nagar,
Chennai - 600 078.
Landmark: Shivan Park / Karnataka Bank Building
Phone: +91 86087 00340 | 044 40282995

Email: complaints@slajobs.com, complaints@softlogicsys.in